Polí­tiques de privacitat

En virtut del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, i de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, posem en el seu coneixement que el responsable del tractament de les seves dades és Universitat de Barcelona, ​​amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona, ​​i amb correu electrònic de contacte gr.polyphenolresearch@ub.edu, d’ara endavant “Polyphenol Research”.

 1. FINALITATS:
  Les finalitats principals per les quals Polyphenol Research pot tractar les vostres dades, ja siguin per complir amb obligacions legals, interessos legítims o en base al seu consentiment, són sempre la realització de gestions relacionades amb la nostra tasca de comunicació i màrqueting.

També podríem enviar, amb certa periodicitat, comunicacions a l’adreça de correu electrònic que ens ha facilitat, sempre que vostè hagi prestat el seu consentiment exprés per fer-ho.

 1. DADES QUE ES TRACTEN
  Les dades que pot tractar el responsable del tractament inclouen, a títol enunciatiu i no limitatiu, les categories següents: dades d’identificació, adreça postal o electrònica, dades de detalls del lloc de treball i activitats professionals.
 2. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES.
  Segons la normativa de protecció de dades, les dades personals es conservaran mentre siguin necessàries per a la finalitat del tractament i posteriorment es conservaran degudament bloquejades, a disposició exclusiva dels organismes públics competents i amb la finalitat exclusiva de poder atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament fins a finalitzar els terminis de prescripcions legals establerts per la normativa vigent.
 3. DESTINATARIS ALS QUALS ES COMUNICARAN LES DADES.
  Les dades de l’interessat seran sempre tractades exclusivament per Polyphenol Research.
 4. LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES.
  La base legal per al tractament de dades en la nostra relació amb el client i altres interessats pot ser el consentiment inequívoc de l’interessat, l’execució d’un contracte o l’aplicació de mesures precontractuals a petició de l’interessat, el compliment d’obligacions legals o la protecció d’un interès vital, públic o un interès legítim sempre que no prevalguin els interessos o els drets i les llibertats fonamentals de l’interessat.
 5. DRETS DE L’INTERESSAT.
  Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Polyphenol Research estem tractant dades personals que li concerneixin o no.

Quant a les persones interessades i clients que hagin prestat el seu consentiment per al tractament de les seves dades, poden retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les persones interessades i clients tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els clients o interessats podran oposar-se al tractament de les dades. Polyphenol Research deixarà de tractar les dades excepte per complir obligacions legals.

En determinades circumstàncies, els clients o interessats poden sol·licitar la limitació del tractament, de manera que Polyphenol Research només els reservarà i utilitzarà en els casos autoritzats per la Llei.

Quan les dades es recullen en un format estructurat, els clients o interessats podran demanar a Polyphenol Research la portabilitat de les seves dades a altres responsables o rebre les seves dades en format electrònic, per emmagatzemar-les als dispositius propis, sense necessitat de transmetre-les a altres responsables.

L’interessat podrà exercir aquests drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça gr.polyphenolresearch@ub.edu adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu substitutori i indicant clarament el dret que voleu exercir. Així mateix, podreu fer la sol·licitud per correu postal a l’adreça indicada anteriorment.

Finalment, informem els interessats que poden presentar una reclamació relacionada amb el tractament de les vostres dades personals davant l’Autoritat de Control, tal com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, al carrer Rosselló 214, Esc A, 1r 1a, 08008, Barcelona, amb telèfon 935527800.