El grup Antioxidants Naturals, conegut com Polyphenol Research, treballa en projectes relacionats amb la recerca de compostos bioactius dels aliments i la seva activitat biològica en éssers humans.

  • Estudiar la composició de una àmplia gama d’aliments i determinar com els nivells i efectes dels compostos fenòlics son afectats per factors intrí­nsecs, com la genètica, i per factors extrí­nsecs, particularment la cultura, la tecnologia, el processament i emmagatzemament d’aliments.
  • Avaluar els factors que afecten la biodisponibilitat dels compostos, com la permeabilitat del compost en lloc de l’absorció, el metabolisme que pateixen a nivell intestinal i hepàtic i la microbiota intestinal, entre d’altres, fent un ús combinat de dues tècniques cromatogràfiques LC-ESI-LTQ-Orbitrap i HPLC-ESI-MS/MS per la identificació i cuantificació de metabòlits, respectivament.
  • Estudiar l’efecte del cuinat sobre la composició nutricional, els compostos bioactius i la qualitat sensorial dels aliments, promovent l’ús d’oli d’oliva verge extra.
  • Avaluar els ingredients del sofregit de tomàquet i l’efecte sinèrgic dels mateixos per determinar el seu possible efecte protector davant la oxidació dels compostos fenòlics i determinar si els ingredients contribueixen a extreure els compostos bioactius del tomàquet afavorint l’absorció.
  • Optimitzar mètodes d’avaluació de biomarcadors nutricionals, en diferents mostres biològiques, per conèixer de forma més precisa la ingesta alimentària d’aliments, nutrients, no nutrients i/o patrons dietètics. Un dels principals anàlisis que realitzem és identificar i/o quantificar polifenols en orina com biomarcador de ingesta de fruites i/o verdures.
  • Avaluar l’efecte de la dieta mediterrània enriquida amb aliments rics en compostos fenòlics sobre la modulació dels factors de risc de la diabetis mellitus tipus 2.
  • Avaluar l’efecte que tenen els components bioactius de la dieta mediterrània, com polifenols, carotenoides i/o vitamines, en la prevenció i reducció de malalties  cardiovasculars, a través d’estudis de cohort. També, estudiar el consum d’aliments en diferents presentacions (frescos i elaborats), i la influència que tenen sobre els valors de pressió arterial.
  • Desenvolupar mètodes d’identificació i/o quantificació de metabòlits de la microbiota i observar l’efecte que tenen sobre indicadors de salut cardiovascular en diferents poblacions.
  • Dissenyar, implementar i avaluar estudis epidemiològics en nutrició; oferint així les eines necessàries per realitzar intervencions de prevenció i promoció de la salut amb més eficàcia. Les principals activitats que realitzem són evaluació de la ingesta dietètica i hàbits alimentaris, mesures antropomètriques, anàlisi bioquímics, recol·lecció i/o anàlisi de mostres biològiques.